Social Media Sharing Snapshot
In partnership with UCLA's Fielding School of Public Health and support from the Institute of American Cultures

COVID-19 コロナウイルス կորոնավիրուս 코로나 바이러스 कोरोनावाइरस

MULTILINGUAL RESOURCE HUB

#translatecovid #UCLAAASC #UCLAFSPH


COVID-19 Vaccine

 ↓ 

TSHUAJ TIV THAIV TUS KAB MOB COVID-19

COV LUS NQUAG NUG (FAQ)

Hloov kho lub 7/19/2021

Hom mob delta yog dab tsi? Leej twg yog cov muaj kev pheej hmoo siab yuav kis tau tus kab mob uas yog hom mob delta? (Cov Lus Nug Tshiab)

Nws yog cov kab mob uas rov tsim dua ib co me nyuam los ntawm kev yeej noob tawm los ntawm lawv tus kheej. Txhua tus kab mob uas yeej noob tawm los yuav txawv tus kab mob xub thawj lawm thiab yuav muab hu ua kev hloov cev. Tus kab mob uas yog “hom kab mob delta” yog kev hloov cev ntawm tus kab mob uas ua rau muaj mob COVID-19. Hom kab mob no yuav sib kis tau yooj yim dua lwm hom kab mob. Nws kuj tseem tuaj yeem ua rau mob hnyav tshiaj thiab.

Cov neeg uas tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv yog cov muaj kev pheej hmoo siab uas yuav kis tus kab mob COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv tam sim no puas ua haujlwm tau rau tus kab mob hloov ua hom tshiab?

Tej zaum yuav tsum tau. Ntau tus kws tshaj lij ntseeg tias cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 yuav tiv thaiv qee hom kab mob tshiab Tab sis, nws tseem muaj peev xwm tias cov tshuaj tiv thaiv yuav tawm tsam tsis tau qee hom kab mob. Qee hom tshuaj tiv thaiv ua haujlwm mus ncua sij hawm ntev, zoo ib yam nkaus li koob tshuaj tiv thaiv mob qhua pias. Lwm yam tshuaj tiv thaiv ua haujlwm rau lub sijhawm luv dua thiab yuav tsum tau hloov kho tshiab, zoo ib yam li tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Nws tseem ntxov dhau heev rau qhov yuav los paub txog qhov xwm txheej ntawm COVID-19.

Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum tau txais cov tshuaj tiv thaiv tam sim no. Tus kab mob sib kis no tseem kis loj zuj zus mus ntxiv. Yim muaj neeg coob tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntau npaum li cas, peb yim tswj tau tus kab mob sib kis no sai npaum li ntawd.

Vim li cas nws thiaj tseem ceeb kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Cov tshuaj tiv thaiv yuav pab kom koj tsis txhob kis mob los ntawm kab mob COVID-19. Nws kuj tseem yuav pab peb xaus txoj kev sib kis mob no kom tau sai dua qub.

Kab mob COVID-19 yog ib tug mob hnyav heev thiab kis tau rau lwm tus neeg. Nws tau txov neeg Asmeskas txoj sia kwv yees li ntawm 350,000 leej nyob rau xyoo 2020. Los ntawm kev sib piv, tus mob khaub thuas raws caij ntuj tau txo pej xeem Meskas txoj sia mus lawm 34,000 leej neeg hauv xyoo 2019. Yog tias koj txhaj koob tshuaj tiv thaiv no, koj yuav pab tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus kom nyab xeeb los ntawm kab mob COVID-19.

Tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 ua hauj lwm li cas?

Cov tshuaj tiv thaiv ua haujlwm los ntawm kev pab koj lub cev ua kom paub txog tus kab mob uas ua rau muaj tus kab mob COVID-19. Thaum koj lub cev paub tias tus kab mob zoo li cas lawm, koj lub cev cov roj ntsha tiv thaiv mob yuav tawm tsam tus kab mob ntawd.

Hais qhia rau kuv kom ntau ntxiv.Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tiv thaiv koj li cas los ntawm cov kab mob?

Koj lub cev yuav cia li tsim cov roj ntsha los tawm tsam cov kab mob phem uas nkag mus rau hauv koj lub cev. Txawm li cas los xij, cov roj ntsha tiv thaiv no yuav tsum paub txog tias cov kab mob twg uas nws yuav tsum tawm tsam. Tus kab mob tshiab tuaj yeem nkag rau hauv koj lub cev yam tsis raug paub txog los ntawm cov roj ntsha tiv thaiv. Yog tias qhov no tshwm sim, tus kab mob tuaj yeem tawm tsam ua ntej koj lub cev tuaj yeem tawm tsam rov tau. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob no yuav cob qhia koj lub cev kom paub txog tus kab mob uas phom sij no kom sai sai, thiab tsim cov roj ntsha tiv thaiv los tawm tsam nws. Tsis muaj ib hom tshuaj tiv thaiv twg muaj tus kab mob ciaj sia nyob rau hauv li yog li koj tsis tas yuav txhawj xeeb txog kev tau tus mob COVID-19.

Kuv puas yuav tsum tau txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19?

Peb xav kom txhua tus neeg uas tsim nyog tau txais los txais koob tshuaj tiv thaiv. Txhua tus neeg muaj 12 xyoos lossis tshaj saud tuaj yeem tau txais koob tshuaj tiv thaiv nyob hauv Tebchaws Meskas. Kuaj xyuas nrog tsoom fwv saib xyuas kev noj qab haus huv hauv koj cheeb tsam lossis Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Desease Control and Prevention, CDC) tsis tu ncua kom paub txog cov xov xwm hloov tshiab.

Txawm li cas los xij peem, koj yuav tsum kuaj xyuas nrog koj tus kws kho mob seb koj cev puas xeeb tub. Thiab koj yuav tsum tsis txhob txhaj koob tshuaj tiv thaiv no yog tias koj tau muaj qhov fab tshuaj heev rau ib qho twg ntawm cov khoom xyaw hauv koob tshuaj tiv thaiv no. Tham nrog koj tus kws kho mob yog tias koj muaj keeb kwm kev fab tshuaj los yog muaj lus nug.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 puas muaj kev nyab xeeb?

Muaj. Tebchaws Asmeskas Lub Koom Haum Tswj Zaub Mov thiab Tshuaj (Food and Drug Administration U.S Khoom Noj thiab Tshuaj (FDA) tsuas yog pom zoo rau qhov tshuaj tiv thaiv mob tom qab lawv pom tias muaj kev nyab xeeb thiab siv tau zoo nkaus xwb. Txhawm rau kom tau txais kev pom zoo rau ib qho tshuaj tiv thaiv kab mob, cov kws tshawb fawb yuav sim txhua yam tshuaj tiv thaiv tshiab nrog ntau tus neeg kom paub tseeb tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo.

Pej xeem Meskas coob tshaj 40,000 leej neeg tau sim nrog cov tshuaj Pfizer, thiab 30,000 leej raug sim nrog cov tshuaj tiv thaiv Moderna, thiab 39,000 tau sim nrog cov tshuaj tiv thaiv Johnson thiab Johnson’s Janssen. Cov kev sim no tau qhia pom tias cov tshuaj tiv thaiv no muaj kev nyab xeeb thiab tau txais txiaj ntsig zoo. Vim li no, lub FDA thiaj tau pom zoo cov tshuaj tiv thaiv uas tsim los ntawm Pfizer, Moderna, thiab Johnson & Johnson, pib nrog kev siv thaum muaj xwm txheej ceev. Ntau cov tshuaj tiv thaiv tab tom raug soj ntsuam kom tau txais kev pom zoo thiab tej zaum yuav muaj rau siv tau nyob rau yav tom ntej no.

Yog tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob no tau raug pom zoo sai dhau heev, nws yuav muaj kev nyab xeeb tau li cas?

Txhua yam tshuaj tiv thaiv tshiab yog raug sim rau kev nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo. Qhov no yeej muaj tseeb rau Operation Warp Speed uas txhib qhov kev sim ntawm qhov tshuaj tiv thaiv. Txawm li cas los xij, txawm tias qhov kev sim no tau ua sai dua, tab sis cov tshuaj tiv thaiv yeej tau mus raws tag nrho cov kauj ruam ib txwm ua kom nws muaj kev nyab xeeb.

Qhov kev sim ntawm cov tshuaj tiv thaiv mus raws peb ntu loj (kev soj ntsuam kuaj mob Ntu I, Ntu II, Ntu III). Hauv Ntu I, cov kws kho mob muab cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov neeg yeem pab sim dawb. Qhov kev tshawb fawb no muab cov ntaub ntawv qhia txog qhov ntau ntawm cov tshuaj tiv thaiv uas yuav tau muab, thiab lub tswv yim pib txog kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob. Hauv Ntu 1 tsuas yog ib pab neeg tsawg tsawg thiaj li tau txais qhov tshuaj tiv thaiv no xwb vim tias nws yog qhov tshuaj tshiab heev. Yog tias qhov tshuaj tiv thaiv pom tias muaj kev nyab xeeb, nws mam li raug sim mus ntxiv rau Ntu II.

Hauv Ntu II, cov tshuaj tiv thaiv raug sim seb puas ua hauj lwm zoo, thiab saib cov kev fab tshuaj. Yog tias qhov tshuaj tiv thaiv muaj kev nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo, nws yuav ua mus ntxiv rau Ntu III.

Hauv Ntu III, qhov tshuaj tiv thaiv mob no raug muab sim rau ntau dua 30,000 tus neeg txhawm kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxiv txog qhov tshuaj tiv thaiv txoj kev ua hauj lwm tau zoo thiab kev nyab xeeb hauv ntau cov pej xeem.

Raws li ib txwm mas peb ntu no siv sij hawm ntau lub xyoo thiaj tiav. Qhov no vim tias nws yuav siv sijhawm los thov kev pab fab nyiaj txiag los sim qhov tshuaj tiv thaiv, ua ntaub ntawv, thiab nrhiav cov neeg ua haujlwm pab dawb. Warp Speed pab ua rau txoj kev tshawb fawb no mus tau nrawm dua los ntawm kev pab pob nyiaj thiab ua cov ntaub ntawv nrawm dua. Yog li, cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 tau raug sim thoob plaws hauv peb Ntu thiab tau qhia pom tias muaj kev nyab xeeb thiab tau txais txiaj ntsig zoo.

Thaum twg kuv mam tuaj yeem tau txais kuv qhov tshuaj tiv thaiv kab mob? Kuv yuav tuaj yeem tau txais nws li cas?

Txhua lub xeev, cheeb nroog thiab txhua lub nroog nyias muaj nyias cov txheej txheem rau kev muab cov tshuaj tiv thaiv no. Koj tuaj yeem nug koj tus kws kho mob, koj lub chaw ua haujlwm, lossis chav haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos. Cov Chaws Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention) muaj lub vev xaib uas tuaj yeem pab koj nrhiav lub chaw haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv koj cheeb tsam.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Muaj ntau cov lus xov xwm thiab lus xav tswv yim hais txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob no. Kuv yuav mus muab tau cov ntaub ntawv uas muaj tseeb, raug nyob rau qhov twg?

Qhov chaw muab kev pab zoo tshaj txog ntawm cov ntaub ntawv kom raug yog koj tus kws kho mob lossis lub vev xaib ntawm tsoom fwv Meskas lub koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv xws li Cov Chaws Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) lossis lub xeev los sis tsoom fwv lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob puas yuav ua rau kuv muaj tus mob COVID-19?

Tsis ua. Lub FDA tau pom zoo tias tshuaj tiv thaiv mob yuav tsis ua rau koj mob tus mob coronavirus (kuj muaj npe hu ua SARS-CoV2) vim tias lawv tsis muaj tus kab mob vais lav muaj sia uas ua rau mob COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv no puas yuav cog ib daim microchip (ib daim cuab yeej teev ntaub ntawv) rau hauv kuv lub cev? Cov tshuaj tiv thaiv puas ua rau ho me nyuam lossis ua rau kuv tsis muaj taus me nyuam tau? Nws puas yuav hloov kuv cov DNA?

Tsis hloov. Cov tswv yim no tsis muaj tseeb.

Cov kev fab tshuaj los ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 no muaj dab tsi?

Cov tshuaj tiv thaiv uas raug tso cai tuaj yeem tsim cov kev fab tshuaj nyob hauv qee tus neeg. Qhov no yog li ib txwm muaj. Cov kev fab tshuaj nquag tshwm sim muaj xws li:

 • Mob ntawm qhov uas txhaj koob tshuaj, nrog rau lwm cov leeg thiab pob qij txha
 • Qaug zog
 • Ua npaws me ntsis
 • Mob taub hau
 • Ua daus no
 • Xeev siab
 • Mob leeg nqaij

Cov kev fab tshuaj muaj tshwm sim me me, tab sis kheev pom tseeb dua tuaj nyob rau tom qab txhaj koob thib ob. Cov kev fab tshuaj feem ntau ploj mus tom qab 1-2 hnub. Nrog koj tus kws kho mob tham yog tias koj cov tsos mob hnyav zuj zus lossis tsis ploj mus tom qab ob peb hnub.

Muaj cij fim tias tej zaum koj yuav muaj kev fab tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog tias koj muaj keeb kwm kev fab tshuaj, nrog koj tus kws kho mob tham ua ntej txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Yog tias kuv twb tau muaj mob COVID-19 lawm, kuv puas yuav tsum tau mus txhaj tshuaj tiv thaiv?

Muaj. Cov kws kho mob pom zoo kom mus txhaj tshuaj tiv thaiv txawm tias koj twb tau muaj tus mob COVID-19 lawm. Muaj qee cov ntawv tshaj tawm txog ntawm cov tib neeg uas tau mob COVID-19 dhau los lawm thiab tom qab ntawd tau rov mob COVID-19 dua.

Kuv puas yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 yog tias kuv cev xeeb tub lossis pub me nyuam noj niam mis?

Tej zaum yuav tsum tau. Tam sim no, zoo nkaus li qhov tshuaj tiv thaiv no muaj kev nyab xeeb rau poj niam cev xeeb tub, tab sis peb tsis paub qhov meej thiab. Tseem tsis tau muaj kev tshawb fawb txaus, txawm hais tias tej zaum peb yuav paub nyob rau yav tom ntej.

Sab laj nrog koj tus kws kho mob.Tebchaws Asmeskas cov Centers for Disease Control and Prevention (CDC) thiab American College of Obstetricians and Gynecologist hais tias nws yog kev xaiv ntawm tus kheej. Koj tuaj yeem mus rau hauv lawv lub vev xaib kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

https://www.acog.org/covid-19/covid-19-vaccines-and-pregnancy-conversation-guide-for-clinicians

Cov tshuaj tiv thaiv no ua tau hauj lwm zoo npaum li cas?

Cov tshuaj tiv thaiv uas tsim los ntawm Moderna thiab Pfizer ua tau hauj lwm zoo txog 95% hauv kev tiv thaiv tib neeg los ntawm kev mob tus mob COVID-19. Qhov no txhais tau tias yog tias koj tau txais tshuaj tiv thaiv koj yuav muaj feem kis tau tus kab mob COVID-19 yog li ntawm 95% xwb yog muab piv tias koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv. Cov tshuaj tiv thaiv Johnson & Johnson ua hauj lwm tau txais txiaj ntsig zoo 66%, uas yog qhov tseem zoo heev. Rau kev sib piv, tshuaj tiv thaiv khaub thuas (mob npaws) feem ntau yog siv tau txais txiaj ntsig zoo 40-60% xwb.

Tseem muaj ib lub cij fim me uas koj tuaj yeem tau txais tus mob COVID-19 txawm tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm los xij. Tab sis koj yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv vim tias nws txo qis koj txoj kev yuav tau mus pw hauv tsev kho mob lossis tag sim neej los ntawm COVID-19. Koj tseem yuav tsum tau rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nquag ntxuav koj ob txhais tes thiab kev nyob sib nrug deb ntawm lwm tus raws li cov lus qhia tshiab uas tso tawm los ntawm Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob (CDC).

Kuv cov me nyuam (hnub nyoog qis dua 12 xyoo) puas tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv no?

Tam sim no cov kws tshawb fawb tab tom tshawb fawb txog kev nyab xeeb thiab kev siv tau txais txiaj ntsig zoo ntawm tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov menyuam yaus tseem yau. Tshawb xyuas nrog tsoom fwv saib xyuas kev noj qab haus huv hauv koj cheeb tsam lossis Cov Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) tsis tu ncua kom paub txog cov xov xwm hloov tshiab.

Nyob rau Tebchaws Asmeskas muaj cov tshuaj tiv thaiv dab tsi siv tau?

Tam sim no, muaj peb hom tshuaj tiv thaiv COVID-19 hauv Tebchaws Asmeskas. Lawv raug tsim los ntawm Pfizer BioNTech, Moderna, thiab Johnson & Johnson/Janssen.

Tam sim no kuv tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm kuv tuaj yeem ua tau dab tsi yam muaj kev nyab xeeb?

Koj yuav tsum tau tos 2 lub lim tiam tom qab koj txhaj koob tshuaj tiv thaiv zaum kawg ua ntej koj yuav raug xam tias “txhaj tshuaj tiv thaiv puv lawm.” Txog rau cov tshuaj tiv thaiv Moderna thiab Pfizer, koj tau txais tshuaj tiv thaiv tiav hlo nyob rau 2 lub lim tiam tom qab koj txhaj koob tshuaj zaum ob. Txog ntawm cov tshuaj tiv thaiv Johnson thiab Johnson, koj tau txais tshuaj tiv thaiv tiav hlo nyob rau 2 lub lim tiam tom qab koj txhaj thawj koob tshuaj (thiab tsuas yog) tib koob xwb.

Yog tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv tiav hlo lawm, koj tuaj yeem ua tej yam xws li:

 • Nyob hauv tsev nrog ob peb leej neeg uas tau txhaj tshuaj tiv thaiv tiav hlo lawm thiab. Koj tuaj yeem nyob sib ze dua li 6 feet. Koj tsis tas yuav rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
 • Nyob hauv tsev nrog cov neeg tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv mob hauv lwm tsev neeg. Koj tuaj yeem nyob sib ze dua 6 feet thiab tsis tas rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg. Tshwj tsis yog tias cov neeg no muaj teeb meem kev noj qab haus huv uas ua rau lawv yuav muaj mob hnyav los ntawm tus mob COVID-19. Txog qhov no, koj yuav tsum rau daim npog nqhov ncauj qhov ntswg thiab coj ua kev nyob sib nrug deb ntawm lwm tus kom lawv nyob nyab xeeb, txawm tias koj twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm.
 • Tawm mus sab nraum zoov yam tsis tas rau daim npog qhov ncauj qhov ntswg, tshwj tsis yog tias muaj neeg coob heev. Yog tias muaj neeg coob, thov looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom nrug deb 6 feet ntawm lwm tus.

Txawm hais tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm, koj yuav tsum zam cov pab pawg neeg coob, tshwj xeeb yog sab hauv tsev.

Yog xav paub ntau ntxiv mus saib hauv:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

Cov kev cuam tshuam ncua sij hawm ntev ntawm tus kab mob vais lav COVID-19 no muaj dab tsi?

COVID-19 tuaj yeem tsim cov teeb meem tom qab koj zoo tu qab los ntawm nws. Cov teeb meem ncua ntev no suav nrog:

 • Qaug zog
 • Txog siav lossis ua pa nyuaj
 • Hnoos
 • Mob pob qij txha
 • Mob hauv siab
 • Teeb meem cim xeeb, kev mloog zoo lossis kev pw tsaug zog
 • Mob leeg lossis mob taub hau
 • Lub plawv dhia ceev lossis dhia hnyav
 • Tsis hnov tsw lossis tsis hnov qab
 • Kev nyuaj siab lossis ntxhov siab
 • Ua npaws
 • Kiv taub hau thaum koj sawv ntsug

Txawm hais tias cov tsos mob ncua sij hawm ntev yuav tsis tshwm sim heev, nws tuaj yeem cuam tshuam rau cov neeg muaj kev noj qab haus huv thiab tuaj yeem cuam tshuam rau cov neeg uas mob tsis tshua heev lossis tsis muaj cov tsos mob los ntawm COVID-19. Zam qhov kev pheej hmoo no yog qhov laj thawj tseem ceeb los txhaj tshuaj tiv thaiv.

Leej twg raug suav nrog hauv qhov kev sim tshuaj no?

Cov kev sim tshuaj COVID-19 suav nrog txhua cov neeg ntawm txhua cov keeb kwm ntawm haiv neeg thiab haiv neeg me, thiab cov tshuaj tiv thaiv tau pom tias muaj kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig zoo rau txhua haiv neeg.

Kuv yuav tuaj yeem nrhiav tau cov lus teb rau lwm cov lus nug txog tshuaj tiv thaiv kab mob nyob rau qhov twg?
Wear a Mask
PlayPlay
Handwashing
PlayPlay
Social Distancing
PlayPlay
previous arrow
next arrow
 
Wear a Mask
Handwashing
Social Distancing
previous arrow
next arrow