Social Media Sharing Snapshot
In partnership with UCLA's Fielding School of Public Health and support from the Institute of American Cultures

COVID-19 コロナウイルス կորոնավիրուս 코로나 바이러스 कोरोनावाइरस

MULTILINGUAL RESOURCE HUB

#translatecovid #UCLAAASC #UCLAFSPH


COVID-19 Vaccine

OPPOSUN EPPETIN COVID-19

KAPAS EIS REN (FAQ)

Ekkesiwin 2/1/2021

Pwata e auchea ai upwe angei ewe opposun eppetin COVID-19?

Ewe opposun eppet epwe anisi me eppeti sonuk ewe semwen COVID-19. Epwe pwan tongeni anisikich ne mwitir eukatiw ei semwen.

COVID-19 ew semwen mei watte pwan choufetan. COVID-19 a fen niieno nap seni 400,000 aramasen Merika. Ren ach sipwe nengenifengeni, ewe matter efis non ew fansoun mei nieno 34,000 aramasen Merika non 2019. Ika kopwe angei ewe opposun eppet, ka tongeni eppeti sonuk me pwan ekkoch seni ewe COVID-19.

Ifa usun mwokutukutun ewe opposun eppetin COVID-19?

Ewe opposun eppet epwe tongeni anisi ngeni an inisum epwe esina ewe monun samwaau mei efisata COVID-19. Nupwen chok inisum epwe ne sinei ifan usun nikinikin ewe monun samwaau, iwe ekkewe monun fiu ngeni semwen non inisum ra tongeni repwe fiu ngeni ewe monun samwaau.

Ereniei pwan sopwosopwun. Ifan ussun an opposun eppet epwe tumwunuw inisum seni monun samwaau?

Inisum we mei pusin fis an epwe fori monun non inisum kewe iter antibody. Ekkei antibody rekan fiu ngeni monun samwaau mei efeiengaw nupwen repwe tonong non inisum. Iwe nge, ekkewe antibody repwe sinei met sokkun monun samwaau repwe fiu ngeni. Ew minafon monun samwaau mei tongeni epwe tonong non inisum nge ekkewe antibody resapw sineni. Ika epwe fis ei, ewe monun samwaau mei tongeni epwene efeiengawa non inisum me mwen noum kewe monun fiu repwe tongeni fiu ngeni. Ei opposun eppet epwe aiti ngeni inisum an epwe mwutir ne esina ewe monun samwaau me efeiengaw, me pwan fori an ekkewe antibody repwe fiu ngeni. Ese wor me nein ekkewe opposun eppet mei wor non monun samwaau mei manaw ina pwata ese wor omw kopwe noninen ren an epwe toruk ewe COVID-19.

Met upwe pwan angei ewe opposun eppet ren COVID-19?

Kich mei pesei ngeni meinisin seni ier 16 ika watte seni ar repwe angei ewe opposun eppet.

Iwe nge, kopwe chek ren noumw we dokter ika pwe en mei pwopwo. Iwe kosapw angei ewe opposun eppet ika pwe mei piin wor mei ngawengonuk ren metekewe masowen non ewe opposun eppet. Pworous ngeni noumw we dokter ika pwe mei mwo wor pworousen omw osukosuk ren met mei ngawengonuk ika mei wor om kapas eis.

Met mei eoch ei opposun eppetin COVID-19?

Ewer. Ewe Pekin U.S. Food and Drug Administration (FDA) ir mei etiwa ekkewe opposun eppet nupwen ra kuna pwe mei murinno me wor imanan. An ew sokkun opposun eppet epwe ketiw, ekkewe scientist rekan tesini ew me ew minafon opposun eppet won chommong aramas pwe repwe kuna ika pwe mei murinno me wor imanan.

Nap seni ukukun 40,000 chon merika ir mei tesinir ngeni ewe opposun eppet Pfizer, me 30,000 ir mei tesinir ngeni ewe opposun eppet Moderna. Ekkei tes mei pwarata nge ekkewe opposun eppet mei murinno me wor imaner. Ren ei wewe, Ewe FDA a etiwa ewe opposun eppet seni ewe Pfizer me ewe Moderna ren aean fansoun atapwanapwan. Chommong opposun eppet ir mei pwan nenengeni ren ar repwe ketiw me an epwe pwan tongeni wor ngeni non ekkan fansoun mwach.

Ika pwe ewe opposun eppet a mwutir chok ne ketiw, ifan usun an epwe tongeni murinno ika tumwun?

Ew me ew minafon opposun eppet mei kan tes ren murinnon me imanan. Ei mei pwung ren ewe pekin Operation Warp Speed ewe mei anisi an epwe mwutir angangen tesini ekkewe opposun eppet. Iwe nge, ika mwo mei mwutir ewe angangen tesinir, ewe opposun eppet mei fiti ngeni ururun tetenin angangan ren an epwe fat pwe mei murinno.

Ewe angangen tesini ekkewe opposun eppet mei fis non unungat urenapen phase (Phase I, Phase II, Phase III ren angangen asosot me non nenien safei). Non Phase I, ekkewe dokter re wau ekkewe opposun eppet ngeni chon volunteer. Ei angangen kaeo ngeni mei awora pworous fan iten ewe opposun eppet ren ifan ukukun epwe tongeni ngeni emon, me pwan ekis ekiek ren mwurinnon ewe opposun eppet. Non Phase 1, mei chok cho kukun aramas re angei ewe opposun epeet pwokiten mei chok chiwen minafo. Ika pwe sia kuna pwe ewe opposun eppet mei murinno, iwe a pwan feino angangen tesini non Phase II.

NonPhase II, ra tesini ewe opposun eppet won ifan ussun fetaneochun angangan, me pwan nengeni ika pwe epwe wor met pekingawan me epek. Ika pwe ewe opposun eppet mei pwano pwe mei mwurinno me iman, iwe a feino won Phase III.

Non Phase III, ewe opposun eppet mei katou ngeni nap seni ukukun 30,000 aramas ren ar repwe angei tichikin pworous ren ifan usun imanan me murinnon ngeni sokopaten sokkun aramas.

Non wosen ururun angangan, ekkei unungat phase epwe fis angangan non chommong ier. Ei pwokiten mei nakatam fansoun ar repwe kutta aninisin pekin moni ren angangen tesini ekkewe opposun eppet, fori taropwen, me kutten chon volunteer ngeni ewe angangen tes. Ewe Warp Speed mei anisi ewe angangen kaeo ngeni an epwe mwutirino angangan ren an a awora ngeni mwonian me emwitirano angangen forun taropwen. Nge, ewe opposun eppetin COVID-19 a fen piin tes non unusen ekkewe unungat Phase me pwan pwarano pwe mei murinno me iman.

Inet upwe tongeni angei ai opposun eppet? Ifan usun ai upwe tongeni angei?

Ew me ew state, kukkun sopw me city mei wor pusin ar omwokutun angangen ewe opposun eppet. Aramas ir mei fiti tetenin fansoun inet repwe angei anongonong won meni mwichen aramas re nomw neir ren ierum, angang, me pwan ekkoch wewe. Ka tongeni kapas eis ngeni noumw we dokter, omw nenien angang, ika ewe putain health me non neniomw we. Ewe Centers for Disease Control and Prevention mei wor an website an epwe anisi ngonuk omw kopwe kuna omw we putain health me non neniomw we.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Mei wor chommong pworous mei choufetan me kefisita chok fan iten ewe opposun eppet. Ian upwe tongeni kuna me ian pworous mei ennet, me pwung?

Ia kopwe kuna me ian pworous mei pwung iwe seni noumw we dokter ika won ewe website an ewe agency ren pekin health an mwuun U.S usun ewe Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ika ewe putain healht an state ika ekkewe kukun sopw.

Ewe opposun eppet epwe tongeni ngeniei COVID-19?

Apw. Ekkewe opposun eppet mei ketiw meren ewe FDA resapw tongeni ngonuk ewe coronavirus (ewe pwan itan SARS-CoV2) ewe mei forata COVID-19.

Ewe opposun eppet epwe tongeni fori an epwene wor microchip non inisi? Ewe oppsoun eppet epwe tongeni fori an epwe turuseniei nei ika fori an esapw tongeni wor nei? Epwe tongeni efitikokoi ai DNA?

Apw. Ekkei ekkoch pworous kefisita chok. Rese pwung.

Ifa ekkoch pekingawen opposun eppetin COVID-19 mei kan fis?

Ekkewe opposun eppet Pfizer me Moderna mei tongeni forata ekkoch sokkun pekingawer ren ekkoch aramas. Ei iwe ese wor ngawan. Ekkewe pekingawan mei sou fiffis a pachenong:

  • Metek ianewe e oppos ian, me pwan ekkoch futuken inisum me nekupun chuumw
  • Monunu
  • Ekis pwichikar
  • Metek mokur
  • Fèèw

Ekkewe pekingawa rese kan kon watte, nge ekan napengeni fis me murin an emon angei ewe oruwofochun oppos. Napengeni ekkewe pekingawan ekan chok wesino me murin 1-2 ran.

Mei tongeni pwe epwe wor osukosuken inisum ren ewe opposun eppet. Ika pwe mei wor fansoun en mei piin osukosuk ren och mettoch ke angei ika unumi, pworous ngeni noumw we dokter me mwen kopwe angei ewe opposun eppet.

Ika mwo pwe a fen piin toriei COVID-19, ngang mei chok pwan tongeni angei ewe opposun eppet?

Ewer. Ekkewe dokter ir mei opochokuna an emon epwe angei ewe opposun eppet ina mwo ika a fen piin tori ewe COVID-19. Mei wor ekkoch repoten ekkoch aramas ion ra fen piin semwen ren COVID-19 murin rapwan semwen sefan murin pwan chok ren COVID-19.

Upwe angei ewe opposun eppetin COVID-19 ika pwe ngang mei pwopwo ika oupwu nei?

Naman. Ren iei, mei nikinikin pwe ewe opposun eppet mei eoch ngeni fefin mei pwopwo, nge sise mwo wosen sineieochu fatan. Ese mwo naf angangen kaeo ngeni iei, ina sipwe tongeni sinei non ekkan fansoun mwach.

Pworous ngeni noumw we dokter. Ir me ruw ewe U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) me ewe American College of Obstetricians and Gynecologists ir mei apasa pwe a pusin non an emon finata. Ka tongeni no ngeni ar kewe website ren sopwosopwun pworous.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

https://www.acog.org/covid-19/covid-19-vaccines-and-pregnancy-conversation-guide-for-clinicians

Upwe pwan chiwen aea apwonun aaw me pwoot mwirin me awora towawen nefinei me emon me murin ai angei ewe opposun appetin COVID-19?

Ewer. Ren iei sise mwo sinei ika epwe ifan ukukun tamen an ewe opposun eppet epwe tongeni eppeti inisum seni ewe monun samwaau. Ekkoch opposun eppet ir mei awora tumwunun inis anein manaw. Ekkoch opposun eppet ir mei tumwunuw inisum non chok mwochomwochen fansoun. Tori ach sipwe sinei ifan tamen an ewe opposun eppet epwe tongeni tumwunuw kich, sipwe chok sopweno ne fori angangen atowawa nefinen aramas me aea pwonupwonun aaw me pwot.

Ekkewe opposun eppet iei repwe tongeni epwe iman won ekkoch pwan mettoch mei pwan pwopwuta meren ewe monun samwaau?

Naman. Chommong ngeni sousinenap re nukuw pwe ewe opposun COVID-19 epwe tongeni tumwunuw kich ren ekkoch angangen ekkesiwin ren ewe monun samwaau. Nge, mei tongeni fis pwe ekkewe opposun eppet esapw wor imaner won ekkoch ekkewe ekkesiwin ngeni non inisin emon. Ekkoch opposun eppet mei tam fansoun ar angang, usun ren ewe opposun eppetin measles. Ekkoch opposun eppet mei mochomoch fansoun ar angang, me mei menei epwe chok wor minafon pworous rer,usun ewe opposun matter. A kon mwutir chok ren ach sipwe sinei non ei fansoun mei wor COVID-19.

Ika mwo ina, mei fakkun auchea omw kopwe angei ewe oppsun eppet iei. Ei pandemic mei chiwen chok chou fetan. Ika epwe chommong ngeni aramas repwe fini pwe repwe angei ewe opposun eppet, iwe sa tongeni ach sipwene tumwunu ei semwen mi cheuw an esapw napeno.

Ifan ukukun imanen ei opposun eppet?

Ekkewe opposun eppet mei for meren Moderna me Pfizer ina epwe 95% an epwe wor imanan ngeni an epwe eppeti seni aramas ar resapw torir COVID-19. Ren ei wewe an epwe toruk COVID-19 mei mecheres ina epwe 95% kukun seni ika pwe ka fen angei ewe opposun eppet nap seni omw kose mwo angei ewe opposun eppet. Iwe nge, mei pwan tongeni pwe kopwe pwan toruk ewe COVID-19 ika mwo pwe ka fen angei ewe opposun eppet.

Ren imanen ekkoch pwan opposun eppet mei watte ika kukun seni ekkewe ren ewe Moderna me Pfizer. Kopwe aea pwonupwonun aaw me pwot, tonu poum iteitan me fori angangen atowa inisum tori an ewe Centers for Disease Control and Prevention (CDC) repwe epwungano sa tongeni kouno me fori ekkewe angangen eppet.

Pwata nei kewe semirit (kukun seni ier 16) rese tongeni angei ewe opposun eppet?

Iei sise mwo sinei ika ekkei opposun eppet mei eochu ngeni me iman ngeni ekkewe kukun semirit.

Iwe nge, ekkewe scientist ir mei kaeo ngeni masowen ei kapas eis non ei fansoun. Sipwe tongeni sinei ika pwe ekkei opposun eppet mei eochungeni semirit non ekkan fansoun mwach.

Ian upwe tongeni kuna me ian ponuwen ekkewe kapas eis ren ekkewe pwan ekkoch opposun eppet?

Disclaimer

The resources collected here are intended to provide basic information about COVID-19 to diverse communities. Please use the resources provided with caution. We do not endorse or assume responsibility for any information offered by third-party websites that are linked through this site. We strongly recommend consulting your personal health care providers and local officials for medical advice and guidelines. Due to the rapidly changing development of knowledge and guidelines around COVID-19, we have worked to confirm the origin of the links and resources to the best of our ability, but we know that some information provided may be out-of-date or incomplete. If you have any questions, please contact us at resources@aasc.ucla.edu or fill out our feedback form for suggestions.