Social Media Sharing Snapshot
In partnership with UCLA's Fielding School of Public Health and support from the Institute of American Cultures

COVID-19 コロナウイルス կորոնավիրուս 코로나 바이러스 कोरोनावाइरस

MULTILINGUAL RESOURCE HUB

#translatecovid #UCLAAASC #UCLAFSPH


COVID-19 Vaccine

TSHUAJ TIV THAIV TUS KAB MOB COVID-19

COV LUS NQUAG NUG (FAQ)

Hloov kho tshiab 2/1/2021

Vim li cas nws thiaj tseem ceeb kom txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19?

Cov tshuaj tiv thaiv yuav pab kom koj tsis txhob kis mob los ntawm tus kab mob COVID-19. Nws kuj tseem yuav pab peb xaus txoj kev sib kis mob no kom tau sai dua qub.

Tus kab mob COVID-19 yog ib tug mob hnyav heev thiab kis tau rau lwm tus neeg. Tus kab mob COVID-19 twb tau txo pej xeem Meskas txoj sia mus lawm coob dua 400,000 leej neeg. Los ntawm kev sib piv, tus mob khaub thuas raws caij ntuj tau txo pej xeem Meskas txoj sia mus lawm 34,000 leej neeg hauv xyoo 2019. Yog tias koj txhaj koob tshuaj tiv thaiv no, koj yuav pab tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus kom nyab xeeb los ntawm tus kab mob COVID-19.

Tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 ua hauj lwm li cas?

Cov tshuaj tiv thaiv ua hauj lwm los ntawm kev pab koj lub cev ua kom paub txog tus kab mob uas ua rau mob COVID-19. Thaum koj lub cev paub tias tus kab mob zoo li cas lawm, koj lub cev cov roj ntsha tiv thaiv mob yuav tawm tsam tus kab mob ntawd.

Hais qhia rau kuv kom ntau ntxiv. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tiv thaiv koj li cas los ntawm cov kab mob?

Koj lub cev ib txwm ua cov protein uas hu ua cov roj ntsha tua kab mob hauv lub cev. Cov roj ntsha no tawm tsam cov kab mob phem uas nkag mus rau hauv koj lub cev. Txawm li cas los xij, cov roj ntsha tiv thaiv no yuav tsum paub txog tias cov kab mob twg uas nws yuav tsum tawm tsam. Tus kab mob tshiab tuaj yeem nkag rau hauv koj lub cev yam cov roj ntsha tiv thaiv paub txog li. Yog tias qhov no tshwm sim, tus kab mob tuaj yeem tawm tsam ua ntej koj lub cev tuaj yeem tawm tsam rov tau. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob no yuav cob qhia koj lub cev kom paub txog tus kab mob uas phom sij no kom sai sai, thiab tsim cov roj ntsha tiv thaiv los tawm tsam nws. Tsis muaj ib hom tshuaj tiv thaiv twg muaj tus kab mob ciaj sia nyob rau hauv li yog li koj tsis tas yuav txhawj xeeb txog kev tau tus kab mob COVID-19.

Kuv puas yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19?

Peb xav kom txhua tus neeg hnub nyoog 16 xyoo nce mus tau txais koob tshuaj tiv thaiv.

Txawm li cas los xij, koj yuav tsum kuaj xyuas nrog koj tus kws kho mob seb koj cev puas xeeb tub. Thiab koj yuav tsum tsis txhob txhaj koob tshuaj tiv thaiv no yog tias koj tau muaj qhov fab tshuaj heev rau ib qho twg ntawm cov khoom xyaw hauv koob tshuaj tiv thaiv no. Tham nrog koj tus kws kho mob yog tias koj muaj keeb kwm kev fab tshuaj los yog muaj lus nug.

Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 puas muaj kev nyab xeeb?

Muaj.Teb Chaws Mes Kas Lub Koom Haum Tswj Zaub Mov thiab Tshuaj (Food and Drug Administration U.S Khoom Noj thiab Tshuaj (FDA) tsuas yog pom zoo rau qhov tshuaj tiv thaiv mob tom qab lawv pom tias muaj kev nyab xeeb thiab siv tau zoo nkaus xwb. Txhawm rau kom tau txais kev pom zoo rau ib qho tshuaj tiv thaiv kab mob, cov kws tshawb fawb yuav sim txhua yam tshuaj tiv thaiv tshiab nrog ntau tus neeg kom paub tseeb tias lawv muaj kev nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo.

Pej xeem Meskas coob tshaj 40,000 leej neeg tau sim nrog cov tshuaj Pfizer, thiab 30,000 leej raug sim nrog cov tshuaj tiv thaiv Moderna. Cov kev sim no tau qhia pom tias cov tshuaj tiv thaiv no muaj kev nyab xeeb thiab tau txais txiaj ntsig zoo. Vim li no, lub FDA thiaj tau pom zoo cov tshuaj tiv thaiv uas tsim los ntawm Pfizer thiab Moderna rau kev siv thaum muaj xwm ceev. Ntau cov tshuaj tiv thaiv tab tom raug soj ntsuam kom tau txais kev pom zoo thiab tej zaum yuav muaj rau siv tau nyob rau yav tom ntej no.

Yog tias cov tshuaj tiv thaiv kab mob no tau txais kev pom zoo sai dhau heev, nws yuav muaj kev nyab xeeb tau li cas?

Txhua yam tshuaj tiv thaiv tshiab yog raug sim rau kev nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo. Qhov no yeej muaj tseeb rau Operation Warp Speed uas txhib qhov kev sim ntawm qhov tshuaj tiv thaiv. Txawm li cas los xij, txawm tias qhov kev sim no tau ua sai dua, tab sis cov tshuaj tiv thaiv yeej tau mus raws tag nrho cov kauj ruam ib txwm ua kom nws muaj kev nyab xeeb.

Qhov kev sim ntawm cov tshuaj tiv thaiv mus raws peb ntu loj (kev soj ntsuam kuaj mob Ntu I, Ntu II, Ntu III). Nyob hauv Ntu I, cov kws kho mob muab cov tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov neeg yeem pab sim dawb. Qhov kev tshawb fawb no muab cov ntaub ntawv qhia txog qhov ntau ntawm cov tshuaj tiv thaiv uas yuav tau muab, thiab lub tswv yim pib txog kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv kab mob. Nyob hauv Ntu 1 tsuas yog ib pab neeg tsawg tsawg thiaj li tau txais qhov tshuaj tiv thaiv no xwb vim tias nws yog qhov tshuaj tshiab heev. Yog tias qhov tshuaj tiv thaiv pom tias muaj kev nyab xeeb, nws mam li raug sim mus ntxiv rau Ntu II.

Nyob hauv Ntu II, cov tshuaj tiv thaiv raug sim seb puas ua hauj lwm zoo, thiab saib cov kev fab tshuaj. Yog tias qhov tshuaj tiv thaiv muaj kev nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo, nws yuav ua mus ntxiv rau Ntu III.

Nyob hauv Ntu III, qhov tshuaj tiv thaiv mob no raug muab sim rau ntau dua 30,000 tus neeg txhawm kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxiv txog qhov tshuaj tiv thaiv txoj kev ua hauj lwm tau zoo thiab kev nyab xeeb hauv ntau cov pej xeem.

Raws li ib txwm mas peb ntu no siv sij hawm ntau lub xyoo thiaj tiav. Qhov no vim tias nws yuav siv sij hawm los thov kev pab fab nyiaj txiag los sim qhov tshuaj tiv thaiv, ua ntaub ntawv, thiab nrhiav cov neeg ua hauj lwm pab dawb. Warp Speed pab ua rau txoj kev tshawb fawb no mus tau nrawm dua los ntawm kev pab pob nyiaj thiab ua cov ntaub ntawv nrawm dua. Yog li, cov tshuaj tiv thaiv tusk ab mob COVID-19 tau raug sim thoob plaws hauv peb Ntu thiab tau qhia pom tias muaj kev nyab xeeb thiab tau txais txiaj ntsig zoo.

Thaum twg kuv mam tuaj yeem tau txais kuv qhov tshuaj tiv thaiv tus kab mob? Kuv yuav tuaj yeem tau txais nws li cas?

Txhua lub xeev, cheeb nroog thiab txhua lub nroog nyias muaj nyias cov txheej txheem rau kev muab cov tshuaj tiv thaiv no. Cov neeg raug teem caij raws cov pawg neeg uas muaj qhov maj rawm tseem ceeb raws li koj lub hnub nyoog, txoj haujlwm, los sis lwm yam. Koj tuaj yeem nug koj tus kws kho mob, koj lub chaw ua haujlwm, los sis chav haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos. Cov Chaws Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention) muaj lub vev xaib uas tuaj yeem pab koj nrhiav lub chaw haujlwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv koj cheeb tsam.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

Muaj ntau cov lus xov xwm thiab lus xav tswv yim hais txog cov tshuaj tiv thaiv kab mob no. Kuv yuav mus muab tau cov ntaub ntawv uas muaj tseeb, raug nyob rau qhov twg?

Qhov chaw muab kev pab zoo tshaj txog ntawm cov ntaub ntawv kom raug yog ntawm koj tus kws kho mob los sis lub vev xaib ntawm tsoom fwv Meskas lub koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv xws li Cov Chaw Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) los sis lub xeev los sis tsoom fwv lub chaw saib xyuas kev noj qab haus huv hauv zos.ent.

Cov tshuaj tiv thaiv kab mob puas yuav ua rau kuv muaj tus kab mob COVID-19?

Tsis ua. Lub FDA tau pom zoo tias tshuaj tiv thaiv mob yuav tsis ua rau koj mob tus mob coronavirus (kuj muaj npe hu ua SARS-CoV2) uas ua rau tus mob COVID-19.

Cov tshuaj tiv thaiv no puas yuav cog ib daim microchip (ib daim cuab yeej teev ntaub ntawv) rau hauv kuv lub cev? Cov tshuaj tiv thaiv puas ua rau ho me nyuam los sis ua rau kuv tsis muaj taus me nyuam tau? Nws puas yuav hloov kuv cov DNA?

Tsis muaj. Txhua yam no yog lub tswv yim xav xwb. Tsis muaj tseeb ib qho li.

Cov kev fab tshuaj los ntawm cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 no muaj dab tsi?

Cov tshuaj tiv thaiv Pfizer thiab Moderna tuaj yeem tsim cov kev fab tshuaj nyob hauv qee tus neeg. Qhov no yog li ib txwm muaj. Cov kev fab tshuaj nquag tshwm sim muaj xws li:

  • Mob ntawm qhov uas txhaj koob tshuaj, nrog rau lwm cov leeg thiab pob qij txha
  • Qaug zog
  • Ua npaws me ntsis
  • Mob taub hau
  • Ua daus no

Cov kev fab tshuaj muaj tshwm sim me me, tab sis kheev pom tseeb dua tuaj nyob rau tom qab txhaj koob thib ob. Cov kev fab tshuaj feem ntau ploj mus tom qab 1-2 hnub.

Muaj cij fim tias tej zaum koj yuav muaj kev fab tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog tias koj muaj keeb kwm kev fab tshuaj, nrog koj tus kws kho mob tham ua ntej txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Yog tias kuv twb tau muaj tus kab mob COVID-19 lawm, kuv puas yuav tsum tau mus txhaj tshuaj tiv thaiv?

Yuav tsum mus. Cov kws kho mob pom zoo kom mus txhaj tshuaj tiv thaiv txawm tias koj twb tau muaj tus kab mob COVID-19 lawm. Muaj qee cov ntawv tshaj tawm txog ntawm cov tib neeg uas tau tusk ab mob COVID-19 dhau los lawm thiab tom qab ntawd tau rov mob COVID-19 dua.

Kuv puas yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yog tias kuv cev xeeb tub los sis pub me nyuam noj niam mis?

Tej zaum yuav tsum tau. Tam sim no, zoo nkaus li qhov tshuaj tiv thaiv no muaj kev nyab xeeb rau poj niam cev xeeb tub, tab sis peb tsis paub qhov meej thiab. Tseem tsis tau muaj kev tshawb fawb txaus, txawm hais tias tej zaum peb yuav paub nyob rau yav tom ntej.

Sab laj nrog koj tus kws kho mob.Teb Chaws Mes Kas Cov Chaw Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) thiab American College of Obstetricians and Gynecologist hais tias nws yog kev xaiv ntawm tus kheej. Koj tuaj yeem mus rau hauv lawv lub vev xaib kom paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

https://www.acog.org/covid-19/covid-19-vaccines-and-pregnancy-conversation-guide-for-clinicians

Kuv puas tseem yuav tsum tau looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab siv cov kev nyob sib nrug deb ntawm lwm tus tom qab tau txais cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 lawm?

Yuav tsum tau. Tam sim no peb tseem tsis tau paub tias qhov tshuaj tiv thaiv no yuav tiv thaiv koj los ntawm tus kab mob no tau ntev npaum li cas. Qee hom tshuaj tiv thaiv tsim muaj kev tiv thaiv mus tag ib txhis. Lwm yam tshuaj tiv thaiv tsuas yog tiv thaiv koj ib ntus xwb. Kom txog thaum peb paub tias cov tshuaj tiv thaiv no yuav tiv thaiv peb tau ntev npaum li cas, peb yuav tsum tau siv kev nyob sib nrug deb ntawm lwm tus thiab looj daim ntaub npog ntsej muag mus ntxiv.

Cov tshuaj tiv thaiv tam sim no puas ua hauj lwm tau rau tus kab mob hloov ua hom tshiab?

Tej zaum. Ntau tus kws tshaj lij ntseeg tias cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yuav tiv thaiv qee cov kev hloov pauv ua hom tshiab ntawm tus mob no. Tab sis, nws tseem muaj peev xwm tias cov tshuaj tiv thaiv yuav ua tau hauj lwm tsis tshua zoo rau qee cov kev hloov pauv hom tshiab ntawm tus mob. Qee hom tshuaj tiv thaiv ua haujlwm mus ncua sij hawm ntev, zoo ib yam nkaus li koob tshuaj tiv thaiv mob qhua pias. Lwm yam tshuaj tiv thaiv ua hauj lwm rau lub sij hawm luv dua thiab yuav tsum tau hloov kho tshiab, zoo ib yam li tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Nws tseem ntxov dhau heev rau qhov yuav los paub txog qhov xwm txheej ntawm tus kab mob COVID-19.

Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum tau txais cov tshuaj tiv thaiv tam sim no. Tus kab mob sib kis no tseem kis loj zuj zus mus ntxiv. Yim muaj neeg coob tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ntau npaum li cas, peb yim tswj tau tus kab mob sib kis no sai npaum li ntawd.

Cov tshuaj tiv thaiv no ua tau hauj lwm zoo npaum li cas?

Cov tshuaj tiv thaiv uas tsim los ntawm Moderna thiab Pfizer ua tau hauj lwm zoo txog 95% hauv kev tiv thaiv tib neeg los ntawm kev mob tus kab mob COVID-19. Qhov no txhais tau tias yog tias koj tau txais tshuaj tiv thaiv koj yuav muaj feem kis tau tus kab mob COVID-19 yog li ntawm 5% xwb yog muab piv tias koj tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv. Txawm li cas los xij, tseem muaj ib lub cij fim uas koj tuaj yeem tau txais tus kab mob COVID-19 txawm tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm los xij.

Kev ua hauj lwm tau zoo ntawm lwm cov tshuaj tiv thaiv kab mob tej zaum yuav siab dua los sis qis dua li Moderna thiab Pfizer cov tshuaj tiv thaiv kab mob no. Koj yeej tseem yuav tsum tau looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nquag ntxuav koj ob txhais tes thiab siv cov kev nyob sib nrug deb lwm tus kom txog thaum Cov Chaw Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) lees paub tias nws muaj kev nyab xeeb los nres cov kev coj ua no.

Vim li cas kuv cov me nyuam (hnub nyoog qis dua 16 xyoo) thiaj li tsis tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv no?

Peb tseem tsis tau paub meej tias cov tshuaj tiv thaiv no puas nyab xeeb thiab ua hauj lwm tau zoo rau cov menyuam yaus uas tseem yau.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tab tom tshawb fawb txog cov lus nug no nyob rau sij hawm tam sim no. Peb yuav paub zoo tias seb cov tshuaj tiv thaiv no puas tsim nyog rau me nyuam yaus nyob rau yav tom ntej.

Kuv yuav tuaj yeem nrhiav tau cov lus teb rau lwm cov lus nug txog tshuaj tiv thaiv tus kab mob nyob rau qhov twg?

Disclaimer

The resources collected here are intended to provide basic information about COVID-19 to diverse communities. Please use the resources provided with caution. We do not endorse or assume responsibility for any information offered by third-party websites that are linked through this site. We strongly recommend consulting your personal health care providers and local officials for medical advice and guidelines. Due to the rapidly changing development of knowledge and guidelines around COVID-19, we have worked to confirm the origin of the links and resources to the best of our ability, but we know that some information provided may be out-of-date or incomplete. If you have any questions, please contact us at resources@aasc.ucla.edu or fill out our feedback form for suggestions.